Kontakta oss: info@legalfriend.se

Vad händer om ett testamente är felaktigt?

Om du tycker att det är fel i ett testamente, att det kommit till på ett felaktigt sätt eller av någon annan anledning inte kan acceptera innehållet i ett testamente kan det finnas saker du kan göra för att angripa det. Eftersom det finns många regler och krav kring hur ett testamente ska upprättas samt vad det får innehålla kan det vara så att du kan få delar eller hela testamentet ogiltigförklarat om något blivit fel. Det är bara om den som upprättat testamentet brutit mot några av dessa regler eller inte iakttagit de formella krav som finns som ett testamente kan angripas. Du kan alltså inte angripa ett testamente bara för att du inte håller med om innehållet. Att angripa ett testamente kallas att klandra testamentet.

Om du hittat något fel i testamentet eller vid dess tillkomst kan du alltså klandra testamentet och det kan då bli ogiltigt i sin helhet eller i vissa delar.

Möjligheterna att ogiltigförklara testamente

Ett testamente kan ogiltigförklaras om något av nedanstående skett.

  • Den som upprättade testamentet saknade behörighet
  • Testamentet uppfyller de formkrav som ställs enligt lag
  • Den som upprättade testamentet led av en psykisk störning vid tidpunkten när det upprättades
  • Den som upprättade testamentet blev tvingad att ange något av innehållet eller till att upprätta hela testamentet
  • Någon utomstående har utnyttjat den som upprättat testamentet som på grund av sitt oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning blivit övertygad att skriva på ett visst sätt
  • Den som upprättat testamentet har blivit svikligen förledd att skriva något av innehållet eller hela testamentet
  • Den som upprättat testamentet har missförstått någon omständighet eller sak som haft avgörande betydelse till att testamentet upprättades på det här sättet

Det är bara om något av ovanstående hänt som du kan klandra testamentet och begära att det ska förklaras vara ogiltigt.

Du måste kunna bevisa det du påstår

Om du påstår att något av ovanstående har skett och vill klandra ett testamente måste du kunna bevisa att det är som du säger och att det du påstår faktiskt har hänt. Det kan vara svårt just när det gäller testamente eftersom den som upprättat det i normalfallet inte längre är vid liv. Här kommer de personer som bevittnat testamentet in och är ofta väldigt viktig bevisning till vad som hänt och hur det gick till vid upprättandet av testamentet.

Utgångspunkten är alltså att det är du som påstår något, till exempel att testamentet är ogiltigt, som måste kunna bevisa det. Du bör då använda dig av all den muntlig och skriftlig bevisning som du har tillgänglig. Muntlig bevisning är personer som varit med eller på annat sätt har något att berätta om det du vill bevisa. Ofta är det svårt att bevisa något med bara muntlig bevisning för oftast finns det någon på motsidan som tycker tvärtom och du ställs inför en situation där det står ord mot ord. Om domstolen inte kan vara säker på att det du påstår stämmer, och att du kunnat visa det med din bevisning, förlorar du normalt målet. I det här fallet får det då följden att det (enligt dig) ogiltiga testamentet ska användas ändå. Om du vill veta mer om bevisning och beviskravet i sådana här mål (som är lika som i tvistemål), klicka här för att läsa vidare.

Om du är övertygad om att det gått till på ett felaktigt sätt och har den bevisning som krävs för att kunna visa det i domstol ska du alltså gå vidare och klandra testamentet. Läs om hur det går till här.