Kontakta oss: info@legalfriend.se

Bodelning

<

Vid den ena makens död ska som utgångspunkt makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Detta följer av 1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB. En make är redovisningsskyldig till dess att bodelningen förrättats. Redovisningsskyldigheten täcker makens egen egendom men även sådan egendom som maken förfogar över men som tillhör den avlidna maken. Efterlevande make är även i övrigt skyldig att lämna uppgifter som kan vara av betydelse vid bodelningen, 9 kap. 3 § ÄktB.

Om efterlevande sambon begär det ska enligt 2,3 och 8 §§ SamboL bodelning förrättas när den andra sambon avlider. Rätten att begära bodelning tillfaller endast den efterlevande sambon, den avlidne sambons dödsbodelägare besitter således inte denna rätt, 18 § SamboL.

Var den avlidna gift eller begär efterlevande sambo bodelning ska bodelningen förrättas innan arvet skiftas, 23 kap. 1 § ÄB. Bodelning med anledning av makes död förrättas av den efterlevande maken tillsammans med den dödes arvingar och universella testamentstagare. Motsvarande gäller vid bodelning med anledning av sambos död. Detta framgår av 9 kap. 5 § ÄktB och 20 § SamboL och syftar till att alla med intresse i den avlidnes egendom får möjlighet att närvara.