Kontakta oss: info@legalfriend.se

Efterarv

Efterarv innebär att du, eller någon annan, måste vänta på arvet tills den sist avlidne maken avlider för att få ärva.

Fri förfoganderätt skapar efterarv

Om du övertar saker eller pengar med fri förfoganderätt, så gäller reglerna om efterarv. Fri förfoganderätt uppstår oftast genom vad som bestämts i lagen om en efterlevande makes arvsrätt. Men reglerna om efterarv börjar också gälla om det i ett testamente står att testamentstagaren får saker eller pengarna med fri förfogande rätt.

Då en person övertar tillgångar med fri förfoganderätt gäller reglerna om efterarv. Fri förfoganderätt uppstår normalt genom reglerna i lag om efterlevande makes arvsrätt, eller en föreskrift i ett testamente att testamentstagaren får tillgångarna med fri förfoganderätt.

Makars efterarv

Den vanligaste förekommande efterarvssituationen är när en efterlevande make har övertagit sin makes saker eller pengar med fri förfoganderätt.

Det är inte alla arvingar efter den först avlidne maken som har rätt till efterarvet. Det är bara arvingar i den första och andra arvsklassen som har rätt till efterarv. Det innebär att det är bara bröstarvingar, fader och moder, syskon eller syskon som har rätt till efterarv. Far- och morfäldrar och deras barn har inte rätt till något efterarv.

Det är bara efterarvingar som lever, när den efterlevande maken dör, som har rätt till efterarv. Om en efterarvinge inte lever när den efterlevande maken dör så övertar de andra efterarvingarna dennes efterarv.

Förbud mot att testamentera bort egendom som ska tillfalla efterarvingarna

En efterlevande make har inte rätt att testamentera bort saker eller pengar som ska tillfalla efterarvingarna. En efterlevande make ärver enligt lag endast med fri förfogande rätt.

Förbud mot att genom gåva eller liknande väsentligen minska arvets storlek

Utöver att den efterlevande maken inte får testamentera bort egendom så råder det även förbud mot att genom gåva eller liknande göra så att arvet storlek väsentligen minskas. Högsta Domstolen har i rättsfallet NJA 2013 s. 736 bestämt att en väsentlig minskning av arvet är minst 20-30 procent av det totala arvet. Det finns alltså ingen förbud mot den efterlevande maken att använda eller sälja egendom som denne ärvt med fri förfoganderätt.