Kontakta oss: info@legalfriend.se

Preskription av arv

Huvudregeln för preskription av arv är att en arvinge eller testamentstagare måste begära att få sitt arv inom tio år från dödsfallet. Men det finns flera undantag som innebär en kortare preskriptionstid. Du kan inte begära ut arvet efter det att preskriptionstiden har passerat. Då kallas det att arvet preskriberats.

Huvudregeln är 10 år

Huvudregeln när det kommer till preskription av arv hittar du i 16 kap. 4 § ÄB. Om man inte träffas av något av undantagen, så ska arvinge eller testamentstagare göra sin rätt till arv gällande inom tio år från dödsfallet. Om rätten till arvet inträder senare än så räknas preskriptionstiden från den tidpunkten. Oavsett är den yttersta preskriptionstiden är alltså tio år.

Undantagen som gör att preskriptionstiden är kortare

Det finns undantag från huvudregeln som innebär en kortare preskriptionstid. Undantagen är dessa:

  • Okänd ort – om arvtagaren vistas på okänd ort, men i övrigt är känd (alltså att man vet namnet på arvtagaren) så ska Skatteverket kunggöra att arvtagaren har fått ett arv och att han ska göra gällande sin rätt till arvet inom fem år från kungörelsen. 16 Kap 1 § ÄB.
  • Om bouppteckningen inte går att avgöra vem som har rätt till arvet i första hand – Det andra undantaget finns 16 kap. 2 § ÄB och rör det fall då det efter bouppteckningen inte går att avgöra vem som har rätt till arvet i första hand. Om den som har hand om dödboet anmäler detta eller om Skatteverket får reda på det på annat sätt så ska Skatteverket kungöra detta och då har arvtagaren fem år på sig att göra sin rätt till arvet gällande från det att informationen kungjordes.
  • Ett annat fall som innebär en kortare preskriptionstid är om Skatteverket har förelagt en arvinge eller testamentstagare att göra anspråk på ett arv eller en rätt enligt ett testamente, då måste arvingen/testamentstagaren göra sin rätt gällande inom sex månader från det att föreläggandet delgavs honom eller henne, se 16 kap. 5 § ÄB.

Om den ovan nämnda tiden har gått ut utan att arvtagaren har gjort sin rätt till arv gällande så har man inte längre rätt till arvet, se 16 kap. 7 § ÄB. Detta innebär alltså att man inte kan kräva sin rätt till arvet efter att den stadgade tiden har passerat, det är detta som kallas att arvet preskriberas.

Vad händer med ditt arv om det är preskriberat?

Om en arvinge eller testamentstagare inte tillträder sitt arv och inte heller anmäler ett anspråk på arv i rätt tid, har han eller hon förlorat rätten till arv (16 kap. 7 § ÄB).

Vad händer arvet efter preskription?

När ett arv eller en rätt enligt testamente har preskriberats träder de som enligt arvsordningen, testamentets föreskrifter eller bestämmelserna i 11 kap. 6 och 7 §§ ÄB får rätt till lotten, in som dödsbodelägare (16 kap. 8 § ÄB).