Kontakta oss: info@legalfriend.se

Den avlidnas skulder

Om bodelning eller arvskifte sker innan dess att den avlidnas och dödsboets skulder betalats, eller medel till deras betalning ställts under särskild vård, ska bodelningen eller skiftet återgå, 21 kap. 4 § 1 st. ÄB. Återgången ska dock begränsas till vad som behövs för att skulderna och kostnaderna för boets förvaltning ska kunna betalas. Det som behövs ska utges av delägarna i förhållande till vad var och en fått för mycket vid bodelningen eller arvskiftet, 21 kap. 4 § 2 st. ÄB.

Om egendomen inte finns i behåll ska ersättning i regel utges för dess värde, 21 kap. 4 § 3 st. ÄB. Uppkommer någon brist hos en dödsbodelägare, ska de andra dödsbodelägarna – med vad de har fått vid bodelningen eller arvskiftet – om möjligt täcka bristen.