Kontakta oss: info@legalfriend.se

Vad ska ett äktenskapsförord innehålla?

Utöver de formella krav som vi gått igenom finns det inga ytterligare riktlinjer eller för vad ert äktenskapsförord måste innehålla eller hur det ska formuleras eller ställas upp för att vara giltigt. Det är alltså egentligen helt upp till dig och din make vad ni vill att ert äktenskapsförord ska innehålla, med några få undantag. Vi kommer här att gå igenom det du behöver veta inför att skriva ett äktenskapsförord och även vilka saker som ni inte kan avtala om.

Huvudregeln är alltså att du och din make fritt kan bestämma hur ni vill göra med er respektive egendom i äktenskapsförordet. Det vanligaste är att ni bestämmer vad som ska vara enskild egendom och beskriver detta så tydligt som möjligt och att all övrig egendom sedan är giftorättsgods. Ni väljer själva om äktenskapsförordet bara ska avse den ena makens egendom eller båda makars egendom. Detta gör ni genom att skriva tydligt namnet på den av er vars egendom ska vara enskild egendom. För tydlighets skulle är det bra att ange vad som gäller för båda av er. Även om den enas egendom kanske i sin helhet ska vara giftorättsgods.

Exempel:

“All egendom tillhörande Kalle Persson ska utgöra giftorättsgods”

Vanliga saker att komma överens om i ett äktenskapsförord är:

  • All egendom som tillhör den en make ska vara enskild egendom
  • Någon särskild specifik sak eller egendom ska vara ena makens enskilda egendom
  • En viss kategori av egendom ska alltid vara ena makens enskilda egendom. Till exempel om ena makens företag ska vara enskilda egendom så kanske alla pengar eller egendom som kommer från företaget alltid ska vara den makens enskilda egendom.
  • Någon särskild specifik sak som ena maken hade eller har ärvt innan äktenskapet ska vara enskild egendom.

Ovanstående punkter är bara enskilda exempel och det går att styra helt som ni vill vad och vilken egendom som ska vara den ena makens enskilda egendom, vad som händer med egendom som ni får eller skaffar efter ni har gift er och vad som händer med vinster från ett företag, avkastning på aktier eller gåvor från en viss släkting och så vidare.

Vad som inte är tillåtet

Ni kan inte komma överens om att en sak som den ena av er äger ska vara den andre makens enskilda egendom, till exempel att Kalles cykel med serienummer 0123456 ska vara Annas enskilda egendom. Ett sådant villkor är inte tillåtet och den delen i ert äktenskapsförord skulle då vara utan verkan. Det övriga ni kommit överens om i äktenskapsförordet är fortfarande giltigt.

Giltighet och villkor

Äktenskapsförordet gäller utan tidsbegränsning, det vill säga för all tid framöver. Det enda som kan upphäva det ni kommit överens om i äktenskapsförordet är om ni kommer överens om och träffar ett nytt äktenskapsförord. Då gäller istället det som står i det nya äktenskapsförordet och det gamla blir utan verkan.

Ni kan inte heller bestämma att äktenskapsförordet bara gäller i vissa situationer eller om något särskilt villkor inträffar. Till exempel att äktenskapsförordet bara ska gälla om, och i så fall när, ni får barn, eller att äktenskapsförordet ska gälla om den ena maken visar sig ha ett barn sedan tidigare. Detta är alltså inte giltiga villkor och kommer då att lämnas utan avseende i äktenskapsförordet.

Äktenskapsförordet gäller alltså alltid och ända tills ni kommer överens om något annat i ett nytt äktenskapsförord eller tills äktenskapet upplöses.