Kontakta oss: info@legalfriend.se

Är det fel på en vara du köpt? – Så bedömer du om du kan ställa krav på säljaren

Det är alltid väldigt tråkigt när en sak eller vara inte motsvarar ens förväntningar, går sönder eller saknar någon funktion som du trodde den hade. Det är dock inte alltid det du upplever som fel även räknas som ett fel i juridisk mening.

Vad som räknas som ett fel enligt konsumentköplagen är dessutom inte alltid helt enkelt att avgöra. Det finns nämligen många olika situationer som täcks in i begreppet ”fel” enligt konsumentköplagen.

Är det ett fel juridiskt sett?

Det här är en samlingssida där vi går igenom de olika situationerna och beskriver dem kort som en kategori. Du kan därefter gå in på en egen sida för respektive kategori. Med hjälp av detta kommer du att kunna bedöma om det är ett fel på varan enligt de lagregler som finns i konsumentköplagen.

Den här sidan utgår ifrån att du är en konsument och att du köpt varan av ett företag som säljer varor i sin näringsverksamhet, till exempel i en butik. Är du osäker på om du är en konsument i det här fallet? Ta reda på det här.

Om du köpt en vara och tycker att det är ett fel på varan måste du alltså först kontrollera om det du upptäckt eller upplever även räknas som ett fel ur ett juridiskt perspektiv i konsumentköplagen.

Först när du konstaterat om det är ett fel på varan kan du gå vidare och begära att felet på något sätt ska rättas till.

Varan ska följa vad som står i avtalet eller motsvarande
(16 § 1-2 st. och 3 st. 1 p.)

Den första utgångspunkten är att varan exakt ska motsvara vad som står i ert avtal. Det vill säga det avtal som du och säljaren ingått när du köpt varan. Om varan skiljer sig från avtalet på något vis är den felaktig.

Om säljaren inte informerat dig om en egenskap hos varan
(16 § 3 st. 2 p.)

Du har som köpare rätt att få all information som kan vara viktig för dig att veta före köpet. Om det sedan visar sig att varan har en egenskap som du inte ville ha och säljaren visste om det så är varan att anse som felaktig.

Om varan inte håller den nivå som du kan förvänta
(16 § 3 st. 3 p.)

Även om det inte står med i ert avtal så kan du som köpare förutsätta att varan håller en viss grundnivå utifrån pris och andra omständigheter när du köpte den. Är varan sämre än detta kan den vara att anse som felaktig.

Om säljaren ska installera varan och det finns brister i installationen (16a §)

Varan i sig kan anses vara felaktig om den inte installerats rätt av säljaren. Även här finns det med ett krav att du som köpare ska kunna förutsätta en viss nivå när du köper en vara med installation av ett företag som är särskilt kunniga rörande detta.

Om varan sålts i befintligt skick men är sämre än vad som kan förväntas
(17 §)

Trots att det står ”befintligt skick” i en annons kan du som köpare förvänta dig att varan håller en viss nivå. Detta ska bedömas utifrån vad som hände vid just ditt köp.

Om varan strider mot produktsäkerhetslagen eller är så bristfällg att den medför fara för liv och hälsa
(18 §)

Denna kategori grundar sig på hur en vara ska och får användas enligt produktsäkerhetslagen. Läs mer om detta här.

Om varan inte stämmer överens med uppgifter som framgår av säljarens reklam
(19 §)

Det är viktigt att det som säljaren skrivit i reklam för varan stämmer. Om varan inte har en egenskap som står med i reklam eller inte stämmer med annan information som du som kund fått innan köpet kan varan vara att anse som felaktig.

Även om säljaren missar att skicka med säkerhetsinformation eller viss information som säljaren måste ha med i reklam kan varan anses vara felaktig.

Om säljaren har lämnat garanti för varan eller viss egenskap
(21 §)

Det är vanligt med garantier när man köper varor men det är upp till säljaren eller att lämna garanti och det är inte säkert att denna täcker alla fel.

Om varan är belastad av någon annans rätt eller rättighet till den (21a §)

Detta kallas för rättsliga fel och gäller till exempel om du köpt en vara och det visar sig att någon annan än säljaren egentligen äger varan.

Tidpunkt för felet

Det är viktigt att komma ihåg att felet måste ha funnits redan vid tidpunkten när du som köpare tar emot varan eller den på något sägt lämnas över till dig. Om felet uppstår först efter du har fått varan så är det inte säljarens ansvar. Om felet däremot visar sig först efter köpet är det en annan sak. Då har du rätt att göra felet gällande. Det kan ju vara så att ett fel som finns vid köpet inte visar sig förrän långt senare på grund av att det krävdes en viss typ av användning för att felet skulle visa sig.

Det här kan vara svårt att visa och därför finns det en hjälpregel som är till fördel för dig som konsument. Den innebär att fel som visar sig inom sex månader från köpet anses har funnits när du som köpare tog emot varan. Det innebär att om du som köpare tar upp ett fel med säljaren inom sex månader så förutsätts det att felet fanns vid köptillfället. Säljaren måste annars visa att felet inte fanns vid köptillfället och det är väldigt svårt.

Dina rättigheter vid fel

Om du kommit fram till att det är ett fel på varan enligt konsumentköplagen har du ett antal rättigheter du kan göra gällande mot säljaren. Läs om dessa här på vår samlingssida om rättigheter vid fel.