Kontakta oss: info@legalfriend.se

När räknas man som sambo?

Du räknas som sambo när samtliga av de här förutsättningarna är uppfyllda:

  • Du är stadigvarande sammanboende med någon och
  • ni lever i ett parförhållande och
  • ni har ett gemensamt hushåll och
  • ingen av er är gift

Kom ihåg att alla förutsättningarna ovan måste vara uppfyllda för att man ska räknas som sambo enligt sambolagen.

Vad innebär det att vara stadigvarande sammanboende?

Med stadigvarande sammanboende menas att man bor ihop med en annan person under en viss tid.

Enligt sambolagen så finns det ingen tidsgräns för när du räknas som stadigvarande sammanboende. Kortvariga romanser eller tillfälliga förbindelser leder inte till att du räknas som sambo enligt sambolagen. Även om ni vistas hemma hos en av er. Om du är folkbokförd på samma adress så räknas det oftast som att du är stadigvarande sammanboende.

Enligt propositionen 2002/03:80 s. 44 framgår att om du bott tillsammans med någon annan i sex månader i ett gemensamt hushåll ska man som regel anses vara stadigvarande sammanboende enligt sambolagen. Samtidigt så finns det rättsfall där två personer som bott ihop i 11 veckor ansågs vara sambor. Dessa två hade dock ett gemensamt testamente och ett gemensamt bankkonto.

Om du bor tillsammans med någon och ni har gemensamma barn så kan man nästan alltid utgå från att ni räknas som sambo och ett samboförhållande föreligger.

Är du eller din partner är folkbokförd på annan adress än den där ni bor krävs en helhetsbedömning. Helhetsbedömning bör visa att ni har en gemensam permanentbostad och gemensamt hushåll och att ert förhållande varat en inte alltför kort tid, minst sex månader. Vissa omständigheter kan tala för att ni redan är sambos enligt sambolagen. Exempelvis om ni har gemensamma bankkonton eller ett inbördes testamente.

Om en av personerna påstår att det inte existerar ett samboförhållande så är det samma person som måste bevisa att det faktiskt är så.

Vad menas med att leva i ett parförhållande?

Med parförhållande menas att ni lever tillsammans under äktenskapsliknande former. Andra personer ska uppfatta det

som att ni är i ett förhållande. I den tidigare sambolagen så var definitionen på parförhållande att man skulle leva under “äktenskapsliknande förhållande”. Det har numera ändrats till “parförhållande”. 
 

Enligt proposition 2002/03:80 på sidan 45 framgår att ett parförhållande bland annat innebär att man “skall bo tillsammans i ett förhållande vari normalt ingår sexuellt samliv”. Ett samboförhållande slutar dock inte upphöra för att det sexuella samlivet upphör, exempelvis på grund av ålder eller sjukdom.

Förhållandet ska innebära att parterna själva och deras omgivning, exempelvis familj och vänner, betraktar att de är i ett parförhållande.

Tillfälligt sexuellt umgänge mellan personer som delar rum eller studenter i en studentkorridor räknas inte in i definition som att leva i ett parförhållande.

Vad menas med ett gemensamt hushåll?

För att räknas som sambo enligt sambolagen ska man även ha ett gemensamt hushåll tillsammans med den man lever med. Med gemensamt hushåll menas att parterna har en bostad tillsammans och ett visst ekonomiskt samarbete eller en ekonomisk gemenskap. Oftast innebär ett gemensamt hushåll att man även samarbetar i vardagen, exempelvis handling eller hämtning av barn.

Det kan vara svårt att veta om kravet på gemensamt hushåll är uppfyllt om ena parten långvarigt vistas eller bor på annan ort på grund av studier, arbete, sjukvård eller liknande. Även om det gemensamma hushållet i princip endast består av ett mindre ekonomiskt samarbete så är kravet uppfyllt om parterna innan avflyttning för exempelvis arbete på annan ort, långvarig utlandsvistelse eller sjukhusvistelse haft ett gemensamt hushåll och att övriga villkor är uppfyllda för att man ska räknas som sambo enligt sambolagen. I ett sånt fall ska samboförhållandet anses gälla så länge parterna inte längre vill vara sambor.

Parterna kan inte själv avtala om att man ska vara sambor, och att ett samboförhållande enligt sambolagen föreligger, om de inte tidigare har flyttat ihop utan istället bott på olika ställen.

Du kan inte vara sambo och gift

Sambolagen gäller inte om någon av personerna i förhållandet är gift. Samma sak gäller om någon av personerna är i ett registrerat partnerskap. Det spelar ingen roll om båda är gifta eller om bara en person är gift. Två personer som flyttar ihop och där någon av dem är gift så blir de sambor först när den person som är gift skilt sig. Om både är gifta måste båda skilja sig.

Det spelar ingen roll om en eller båda är förlovade. En förlovning saknar nämligen någon juridisk betydelse. Två personer kan alltså räknas som sambor enligt sambolagen trots att ena, eller båda, är förlovade med någon annan.

Ingen klar gränsdragning när man ska räknas som sambo enligt sambolagen

Det saknas en klar gränsdragning för när man ska anses vara sambo enligt sambolagen. Den juridiska definitionen av vem som är i ett samboförhållande är därmed inte helt enkel att göra. Allt beror på den unika situationen. Behöver du hjälp med en bedömning om du ska anses vara sambo eller inte rekommenderar vi dig att ta kontakt med en advokat med inriktning familjerätt. Du kan söka efter en advokat på advokatsamfundets hemsida genom att klicka här.