Kontakta oss: info@legalfriend.se

Allt du behöver veta om konsumenttjänstlagen när du ska bygga hus

Om du ska bygga ett hus och är konsument är det konsumenttjänstlagen som reglerar vad som gäller för de arbeten som ska utföras. Du är konsument om du är en privatperson som t.ex. ska bygga ett hus som du ska använda för privat bruk. Konsumenttjänstlagen gäller som ett slags skyddsnät för dig som konsument då den alltid gällande och inte går att avtala bort. Om huset som ska byggas ska användas som bostad åt dig är utgångspunkten att byggarbetena är att anses som en “småhusentreprenad” enligt lagens mening. Detta är bra för dig som konsument då ytterligare regler i konsumenttjänstlagen börjar att gälla. Många av de viktigaste reglerna i konsumenttjänstlagen går vi igenom i mer detalj på andra sidor, men här får du en bra överblick över det viktigaste du behöver veta innan du sätter igång att bygga ert hus.

Avtalet är viktigast men konsumenttjänstlagen fyller alltid ut

Även fast konsumenttjänstlagen gäller är det viktigt att du har ett bra avtal med en den byggfirma som ska bygga huset. Konsumenttjänstlagen ger ett slags grundskydd för vad som ska gälla i olika situationer, men det är alltid bra att komma överens om specifika detaljer för just ditt bygga i ett avtal. Läs här om de viktigaste punkterna att tänka på och ta med i avtalet med byggfirman.

Konsumenttjänstlagen är speciell då den är tvingande till konsumentens förmån. Det betyder att lagen inte går att avtala bort. Det går inte heller att avtala om villkor som är sämre för dig som konsument än vad som står i konsumenttjänstlagen. Till exempel så står det i konsumenttjänstlagen att du som konsument har rätt till skadestånd om byggfirman blir försenad. Om det i ert avtal skulle stå att du inte har rätt till skadestånd vid försening så gäller inte detta villkor i ert avtal. Konsumenttjänstlagen har då företräde och gäller som ett skydd för dig som konsument. Trots att det tydligt står så i ert avtal så har du alltså rätt till skadestånd om byggfirman blir försenad. Det går dock att avtala om villkor som är bättre för dig som konsument än vad som står i lagen. Konsumenttjänstlagen kan alltså endast frångås så länge det är till fördel för dig som konsument.

Det här innebär att oavsett hur ni avtalat och även om ni inte har något avtal alls så kan du som konsument hänvisa till de regler som gäller i konsumenttjänstlagen.

De viktigaste reglerna

Fackmässigt

Byggfirman ska utföra alla de arbeten som ingår i entreprenaden fackmässigt. Vad som är fackmässigt i olika situationer kan vara svårt att avgöra och om det skulle prövas i domstol blir det en bedömning från fall till fall där många olika omständigheter ska vägas in. Generellt kan sägas att arbeten ska utföras på det sätt och med den metod som generellt används i branschen. Du som beställare ska kunna lita på att de arbeten som utförs håller den nivå och standard som kan förväntas när du anlitar en professionell aktör inom just det här fackområdet. Om byggfirman utför arbetena på ett sätt som inte håller den standarden är arbetet att anse som felaktigt. Då får byggfirman avhjälpa felet på sin egen bekostnad och alltså se till att arbetena görs om och då på ett sätt och en nivå som är att anse som fackmässigt. Om du är osäker på om arbeten är fackmässigt utfört är det bästa att ta kontakt med en annan oberoende byggfirma eller hantverkare och be dem titta på de arbeten som utförts eller hur byggfirman tänkt att göra arbetena. Läs mer om detta här.

Skyldighet att samråda

Byggfirman har en allmän skyldighet att prata med dig som beställare och ta tillvara dina intressen. Det innebär att byggfirman ska tänka på att du är en privatperson som inte har särskild kunskap inom detta och ge dig bra råd även om det inte gagnar byggfirmans egna intressen. Denna skyldighet går så långt att byggfirman ska avråda dig som beställare från att utföra vissa arbeten om det inte är till rimlig nytta för dig. Även om du själv bett om att arbetena ska utföras. Det är här viktigt med en bra dialog mellan dig som beställare och byggfirman, gärna löpande under bygget.

Tilläggsarbete

Det är viktigt att veta att konsumenttjänstlagen har regler som säger att om byggfirman upptäcker att det behövs utföras arbete som inte ingick i den ursprungliga beställningen, så kallat tilläggsarbete eller ÄTA-arbete, så måste byggfirman berätta detta för dig så fort som möjligt. Det är bara i vissa särskilda situationer som byggfirman får utföra tilläggsarbete utan att ha kontaktat dig först. Detta gäller t.ex. om priset för det tillkommande arbetet är väldigt lågt, om arbetena inte kan uppskjutas för det riskerar att ske en allvarlig skada eller annars om det finns särskilda skäl.

Fel

Om byggfirman utföra arbetena på ett felaktigt sätt har du som beställare rätt att kräva att byggfirman avhjälper felet på deras egen bekostnad. Du kan även ha rätt till skadestånd, att hålla inne betalning, prisavdrag eller i vissa särskilda fall att häva avtalet. Frågan om fel föreligger kan vara komplicerad, läs mer om just detta här.

Försening

Oavsett om ni har glömt att skriva en sluttid i ert avtal så säger konsumenttjänstlagen att arbetena ska vara slutförda av byggfirman inom skälig tid. Det innebär att du som beställare kan ha rätt till skadestånd för de kostnader som uppstår om byggfirman blir försenad. Läs mer om försening här.

Priset

Om ni har kommit överens i avtalet om priset för byggnationen så gäller detta. Konsumenttjänstlagen fyller här ut och säger att i den mån priset inte följer av avtalet så ska du som beställare betala vad som är skäligt. Det kan även vara så att ni har bestämt ett timpris för vissa arbeten men inte det totala priset eller hur många timmar som byggfirman ska ha rätt till. Även då gäller att den totala summan ska vara skäligt. Det är byggfirman som ska visa att priset som de begär är skäligt.

Specificerad räkning

Du som konsument har alltid rätt att begära en specificerad räkning över hela entreprenaden. Det innebär att byggfirman ska skicka ett komplett underlag till dig som gör att du kan bedöma vilka arbetsmoment som utförts, hur de har utförts och så att du kan se hur priset de begär betalt för har beräknats. Om du framställer denna begäran innan fakturan förfallit till betalning så behöver du inte betala fakturan förrän du fått den specificerade räkningen.

Om du inte betalar i tid

Om du inte betalar i tid har byggfirman rätt att ställa in sina arbeten tills du betalar. Om du av någon anledning anser att du har rätt att hålla inne betalning är det därför väldigt viktigt att du omedelbart meddelar byggfirman detta och varför du tycker att du har rätt att hålla inne betalningen.

Särskilda regler för småhusentreprenad

Som vi nämnde innan så gäller ytterligare särskilda regler om du ska bygga ett hus som ska bli en bostad åt dig. Vi har gjort en egen sida särskilt för dessa regler som gäller som tillägg till konsumenttjänstlagen. Läs om detta här.