Samboavtal - vad är det? | LegalFriend | Handbok i Juridik

Samboavtal – vad är det?

Samboavtal innebär att samborna genom ett avtal bestämmer hur deras gemensamma bostad och gemensamma saker ska fördelas om de skulle göra slut eller om en av dem skulle dö.

9 § Sambolag (2003:376)

Sambor eller blivande sambor får avtala om att bodelning inte skall ske eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen. Genom ett nytt avtal får de ändra vad som tidigare överenskommits.

Avtalet skall upprättas skriftligen och undertecknas av samborna eller de blivande samborna. Detta gäller även om någon av dem är underårig eller om avtalet avser egendom som till någon del omfattas av förvaltarskap enligt föräldrabalken. I så fall skall dock förmyndarens eller förvaltarens skriftliga medgivande inhämtas.

Om ett villkor i avtalet är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt, får det jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen.


Ladda hem en gratis mall av ett samboavtal i PDF här!

Om du inte vill dela lika på bostad eller saker som du och din sambo införskaffat för gemensamt användande så måste ni skriva ett samboavtal, annars gäller reglerna för bodelning enligt sambolagen.

samboavtal

Gratis mall samboavtal

  • Genom att fylla i en e-postadress ovan bekräftar du att du tagit del av LegalFriends allmänna villkor samt att LegalFriend får behandla dina uppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

Samboavtal – kraven för att det ska vara giltigt

För att ett samboavtal enligt sambolagen ska vara giltigt så gäller följande:

  • Samboavtalet måste vara skriftligt.
  • Samboavtalet måste vara undertecknat av båda samborna.

Det är även bra om samboavtalet innehåller det här:

  • Datum för när ni upprättade samboavtalet. Om ni skulle skriva ett nytt samboavtal så gäller alltid det senaste.
  • Att två personer bevittnat ert samboavtal. Det är inget krav för att samboavtalet ska gälla men det är bra ur bevissynpunkt.
  • Att skriva samboavtalet i två exemplar så varje sambo har sitt egna exemplar.

Det här får inte ett samboavtal innehålla

Enligt sambolagen kan inte ett samboavtal innehålla följande:

  • Ta in och reglera saker (tillhörigheter) som inte är samboegendom i samboavtalet, exempelvis ena sambons cykel eller sambornas bil. I det fall samborna gör så kan det räknas som en gåva. Om en sambo övertar vissa skulder (som inte får räknas in i bodelningen) eller ger pengar till den andra sambon för skulden så kan det räknas som ett köp.
  • Upphäva tvingande regler i sambolagen, exempelvis rätten att överta en bostad av ena sambon.
  • Det är inte möjligt att bestämma att samboavtalet ska innebära att äktenskapsbalkens regler ska gälla fullt ut för samborna.

Om samborna har avtalat om någonting som det inte är möjligt att avtala om enligt sambolagen så gäller samboavtalet i övrigt men inte det som är ogiltigt.

Samboavtalet kan reglera att alla saker ska undantas en bodelning

Som sambor kan ni genom ett samboavtal komma överens om att alla saker (som är samboegendom) ska undantas från sambolagens regler om bodelning.

Om sambor genom ett samboavtal kommit överens (avtalat) om att alla saker ska undantas så behåller vardera sambo sina respektive saker vid en bodelning.

De saker som samborna äger med samäganderätt ska delas upp mellan samborna. Du kan läsa mer om samäganderätt och att vara sambo här.

Samboavtalet kan också reglera att vissa saker ska undantas en bodelning

Som sambor så kan ni även genom ett samboavtal komma överens om att vissa saker (av er samboegendom) ska undantas från sambolagens regler om bodelning. Exempelvis kan samborna komma överens om att en säng, soffa eller tavla inte ska ingå i en bodelning mellan dem.

Vid en bodelning mellan samborna ska all samboegendom bodelas förutom de saker som samborna genom ett samboavtal kommit överens om inte ska bodelas.

Ändra eller avbryta ett samboavtal

Samborna kan avbryta (upphäva) eller ändra ett samboavtal när som helst. Enklaste sättet att göra det på är att skriva ett nytt samboavtal. Samborna måste dock vara överens om att ändra eller avbryta samboavtalet. En sambo kan inte själv, utan den andra sambons samtycke, ändra eller avbryta ett samboavtal.

Samboavtalet kan vara orimligt och jämkas av en domstol

Ett samboavtal kan vara orimligt. En sambo kan då begära att en domstol ska jämka samboavtalet. Det betyder att domstolen kan bestämma att samboavtalet inte ska gälla i just denna del eller i vart fall inte lika mycket och på det sätt som samborna har kommit överens om.

Domstolen kan bl.a. bestämma att saker (egendom) som samborna kommit överens ska vara undantagen bodelning faktiskt ska bodelas enligt sambolagen.

Förutom just de saker i samboavtalet som domstolen tycker är orimliga, och som domstolen ändrar på, så gäller samboavtalet på det sätt som samborna kommit överens om.

Sambo