Vad är standardavtalet ABS 18? Vilka skillnader blir det jämfört med att bara låta konsumenttjänstlagen gälla? | LegalFriend | Handbok i Juridik

Vad är standardavtalet ABS 18? Vilka skillnader blir det jämfört med att bara låta konsumenttjänstlagen gälla?

Det är väldigt vanligt med så kallade standardavtal vid entreprenader. Om du är konsument och ska bygga ett hus som ska användas som bostad till en eller två familjer så räknas det som en ”småhusentreprenad” enligt lagens mening. Det finns då vissa särskilda regler som gäller enligt konsumenttjänstlagen som särskilt passar in på småhusentreprenader. Trots detta är det väldigt viktigt att ha ett bra avtal som reglerar det uppdrag som du beställer av byggfirman. Ett bra sådant är standardavtalet Allmänna Bestämmelser för Småhusentreprenader 18 (ABS 18) som Konsumentverket och en rad intresseorganisationer som Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggindustrier med flera har tagit fram. Vi går här igenom det du behöver veta om ABS 18.

Vad är ABS 18

ABS 18 har sitt eget tillhörande regelverk som gäller som ett komplement till lagreglerna om småhusentreprenader i konsumenttjänstlagen. Det innebär att du inte förlorar någon rättighet som gäller enligt konsumenttjänstlagen när ni använder ABS 18. Istället så regleras en hel rad situationer som lagen inte tar upp och ABS 18 är ofta fördelaktigt för dig som beställare och konsument.

Här hittar du de regler som gäller enligt ABS 18.

Viktiga tillägg jämfört med konsumenttjänstlagen

ABS 18 är uppbyggt på det sättet att det ska ses som ett regelverk som ”läggs uppepå” konsumenttjänstlagen och då särskilt dess bestämmelser om småhusentreprenader i §§ 51–61. Det står även i första punkten i ABS 18 och därför är många av konsumenttjänstlagens bestämmelser med direkt i ABS 18 så att ni ser dem tillsammans.

I övrigt är ABS 18 mer upplagt som ett traditionellt standardavtal i likhet med AB 04 och ABT 06 som normalt används av företag och i större entreprenader.

Här följer de viktigaste sakerna du behöver veta om ABS 18. Rubrikerna nedan följer rubrikerna i ABS 18.

Utförande och material

Entreprenören får här en större skyldighet att undersöka området där huset ska byggas och förutsätts skaffa sig information om detta innan ett pris lämnas. Det innebär att entreprenören i mindre grad kan skylla på oförutsedda saker som anledning till ändring eller tilläggsarbeten.

Det framgår tydligare att entreprenören är den som enam ska leda arbetena och entreprenadens utförande. Det innebär att du som beställare inte får vara på arbetsplatsen om du inte kommer överens om det med entreprenaören och att du ska låta entreprenören utföra sitt arbete ostört.

Ändringar och tilläggsarbeten

Det rekommenderas att ni skriftligen avtalar om pris och omfattning för ändrings och tilläggsarbeten innan de påbörjas. Detta är bra för att undvika diskussioner eller tvister om tilläggsarbeten.

Avhjälpande

Ett förtydligande har skett att avhjälpande av fel ska ske snarast efter att entreprenören fått besiktningsutlåtandet och senast inom två månader.

Även bestämmelserna att entreprenören kan göra avdrag på priset istället för att avhjälpa fel av mindre viktig betydelse har utvecklats och förtydligats hur de ska gå till.

Entreprenörens dröjsmål

Reglerna i konsumenttjänstlagen är skrivna på ett sätt som avser andra typer av tjänster än byggarbeten av detta slag. För de viktiga reglerna om förseningar så har dessa därför blivit tydligare i ABS 18.

Det förtydligas och utvecklas i ABS 18 när entreprenören har rätt till tidsförlängning. Det betyder att entreprenören trots att de är försenade från sluttiden ni skrivit i ert avtal kan ha rätt till förlängning av tiden. Du får då inte skadestånd eller vite för den här tiden. Även om det teoretiskt är sämre för dig som beställare är det ofta rimligt att entreprenören kan få tidsförlängning eftersom mycket kan hända under en entreprenad. Det är alltid entreprenören som ska visa att de har rätt till tidsförlängning och kan de inte göra det så är de försenade. Utgångspunkten enligt oss är att det är positivt för projektet att det är tydligare reglerat såhär än jämfört med konsumenttjänstlagen vars regler inte passar in riktigt på en entreprenad.

Priset

Endast mindre förtydliganden till vad som står i konsumenttjänstlagen. Främst att ändringar och tilläggsarbeten löpande ska faktureras eftersom de utförs. Även att priset ska följa vad ni kommit överens om i övrigt för liknande arbeten. Att priserna ska vara skäliga följer redan av konsumenttjänstlagen.

Besiktningar

Utgångspunkten är nu att en slutbesiktning ska hållas och det är i regel bra för både beställare och entreprenör. Det specificeras i ABS 18 när slutbesiktning ska hållas och det öppnas även upp för att ni kan ha kompletterande slutbesiktning för delar som inte är helt färdiga eller ska undantas. Även överbesiktning kan hållas enligt ABS 18 och det är ett slags överklagande av en slutbesiktning. Det innebär att det kan bli krångligare med besiktningarna enligt ABS 18 och är något som ni måste ta ställning till hur ni vill ha det. Enbart en slutbesiktning räcker långt och detta har ni med er redan enligt konsumenttjänstlagen.

Entreprenörens försäkringar

ABS 18 ställer högre krav på att entreprenören ska ha försäkringar än vad som gällt enligt konsumenttjänstlagen. Det är bra för dig som beställare och konsument.