Tilläggsarbete? Det här gäller ur ett juridiskt perspektiv | LegalFriend | Handbok i Juridik

Tilläggsarbete? Det här gäller ur ett juridiskt perspektiv

Om du ska bygga ett hus eller renovera hemma är det väldigt vanligt att det uppstår tilläggsarbeten av olika slag under arbetets gång. Det kan handla om förutsättningar som blir kända först efter ett tag eller efter vissa andra arbeten utförts. Kanske måste ni riva bort en vägg för att utföra arbetena och då upptäcker ni att det ser annorlunda ut än vad ni tänkt. Det här ger upphov till tilläggsarbeten för hantverkaren eller byggfirman och det kan hanteras på olika sätt. Det vanliga är att byggfirman kräver betalt separat för tilläggs- eller ändringsarbeten och det gäller då att du har koll på dina rättigheter och vad du kan begära från byggfirman avseende de här tilläggsarbetena.

Är det ett tilläggsarbete?

Det första du måste få klarhet i är om det faktiskt är ett tilläggsarbete. För att få reda på detta krävs det att du kontrollerar vad som står i avtalet med byggfirman. I avtalet skriver man oftast vilka arbeten som ska utföras, det vill säga omfattningen på de arbeten du beställt av byggfirman. Utgångspunkten är vad byggfirman haft att räkna med utifrån omfattningen på de arbeten du beställt och som ni skrivit upp i avtalet. Har ni inte skrivit något avtal är det väldigt svårt att visa vad som ingick i det ursprungliga uppdraget och vad som är tilläggsarbete. Det är därför bra att beskriva de arbeten du beställer så tydligt som möjligt i avtalet.

Byggfirman måste meddela dig

I konsumenttjänstlagen finns det en lagregel som säger att byggfirman ska meddela dig att de bedömer att ett tilläggs arbete måste utföras eller annars vad som hänt som gör att de ursprungliga planerna ändrats. Det står även att byggfirman ska begära dina anvisningar om hur de ska göra. Det innebär att ni ska diskutera och gå igenom tilläggsarbetena innan de utförs så att du som beställare känner till detta och vad som måste ske som tillägg. Även priset är väldigt bra att diskutera här. Läs mer om det längre ned.

Den enda gång som byggfirman får göra tilläggsarbete utan att meddela dig är om de inte får tag på dig eller om du inte återkommer inom rimlig tid och priset för tilläggsarbetena är väldigt lågt eller om det finns särskilda skäl att byggfirman tror att du vill att de utför arbetet. Byggfirman får också utföra tilläggsarbetet om det finns risk för allvarlig skada för dig som beställare om arbetet inte utförs. Det kan till exempel handla om att de måste bygga ett tak eller skydd för ett oväntat väder dragit in och riskerar att förstöra material eller andra arbeten.

Vad händer när det är tilläggsarbete?

Det är alltså väldigt vanligt med tilläggsabeten. Det beror på att det är väldigt svårt att förutse allt som kommer att ske om du t.ex. ska bygga ett helt nytt hus. Även här är det bra om du skriver upp så tydligt och noggranns som möjligt vilken omfattning tilläggsarbetet ska ha. Alternativt att byggfirman skriver upp detta och lämnar till dig. Utgångspunkten är att tilläggsarbeten kan ge byggfirman rätt till tidsförlängning, det vill säga att de får längre tid på sig att bli klara med arbetena utan att byggfirman är att anse som försenade. Byggfirman har även rätt till ersättning utöver vad ni kommit överens om i avtalet för de tillkommande arbetena.

Priset

När byggfirman meddelat dig att det kanske bör ske ett tilläggsarbete är det bra om ni kommer överens om ett fast pris för tilläggsarbetet. Om ni inte gör det är utgångspunkten att det är så kallad löpande räkning och det innebär att byggfirman har rätt till ersättning för den tid och det arbete och material som byggfirman lagt ned. Även om det här priset också måste vara skäligt och alltså inte kan bli orimligt högt så är det bäst att slippa en sådan diskussion och istället komma överens om ett fast pris i förväg så att både du och byggfirman vet vad ni ska förvänta er.

Vad kan krävas av byggfirman

Oavsett om det är ett fast pris eller löpande räkning så kan du begära att byggfirman ska redovisa vilka arbeten som har utförts, hur mycket tid och material som åtgått och vilka arbetsmoment som utförts. Det vill säga på samma sätt som när du begär en specificerad räkning för samtliga byggarbeten. Du ska kunna kontrollera vilka arbeten som är utförda och om det är skäligt sett till arbetsmängd och pris. Det kan även utgöra ett bra underlag för besiktningsmannen om ni sedan ska ha en slutbesiktning.