Detta gäller om du och byggfirman inte avtalat om något pris | LegalFriend | Handbok i Juridik

Detta gäller om du och byggfirman inte avtalat om något pris

Som konsument är du skyddad av konsumenttjänstlagen om du ska bygga ett hus. Detta gäller även om ni har ingått ett avtal men ni kanske inte särskilt har angett något pris eller hur priset för bygget ska beräknas. Då fyller konsumenttjänstlagen ut den överenskommelse du och byggfirman har träffat. Du kommer här att få allt du behöver veta om du och byggfirman inte avtalat om något pris.

Vad säger avtalet

Det första du måste göra är att kontrollera vad avtalet säger, om ni har ett skriftligt sådant. Även om ni inte avtalat om ett fast pris eller hur priset ska beräknas i alla delar kanske det står något om priset, till exempel vilken timkostnad som byggfirman debiterar. Detta är då gällande mellan er och det är endast i de delar som ni inte skrivit något i avtalet som lagen får träda in och fylla ut resten.

Vad säger konsumenttjänstlagen

Det pris du ska betala om du inte kommit överens om något med byggfirman följer av:

Konsumenttjänstlagen 36 §

“I den mån priset inte följer av avtalet, skall konsumenten betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt.”

Länk till konsumenttjänstlagen.

Det här betyder att om du har kommit överens om något med byggfirman så är det det som gäller i första hand. Men om ni bara har kommit överens om timpris eller ni kanske har bestämt hur många timmar ett visst arbetsmoment ska ta, då fyller konsumenttjänstlagen ut ert avtal med det som står ovan.

Regeln innebär att du som konsument ska betala vad som är skäligt för det utförda arbetet. Det är omöjligt att här säga vad som är skäligt pris för just ditt bygge och i din situation. Rent praktiskt brukar det lösas genom att du tar kontakt med en annan byggfirma som du har förtroende för och ber dem lämna en offert eller en uppskattad prisuppgift för arbetet som har utförts eller ska utföras. Det pris du får från den andra/nya parten är då till stor hjälp i din dialog med byggfirman över vad som får anses vara ett skäligt pris.

Du ska aldrig betala mer än du tycker är skäligt för det utförda arbetet och du ska alltid betala efter arbetet har utförts. Betala aldrig i förskott.

I de flesta fall när du har en byggfirma som utför arbeten hos dig så rör det sig dessutom enligt lagens mening om en så kallad småhusentreprenad. Du har då ytterligare en regel som skyddar dig om du inte avtalat om något pris. Läs mer om det nedan.

Tjänst eller småhusentreprenad

Du måste först avgöra om de byggarbeten du håller på låta utföra är att anses som en “småhusentreprenad” i lagens mening. För att detta ska vara aktuellt krävs två saker:

  1. Arbetena sker på en byggnad som är avsett att användas som bostad för en eller två familjer.
  2. Arbetena avser uppförande av sådan byggnad eller tillbyggnad av sådan byggnad.

Om du ska bygga en byggnad som ska användas som bostad för dig rör det sig alltså om en småhusentreprenad.

Viktig bevisbörderegel

Om dina arbeten anses vara en småhusentreprenad kommer en väldigt fördelaktig regel i spel.

Konsumenttjänstlagen 51 §

“Vid småhusentreprenad gäller vad konsumenten påstår har avtalats om

  1. arbetets omfattning,
  2. priset eller grunderna för hur priset bestäms,
  3. tiden för betalning, och
  4. tiden för arbetets avslutande,
[S2]

om inte annat framgår av ett skriftligt avtal eller av omständigheterna i övrigt.”

Länk till konsumenttjänstlagen.

Det här betyder att om ni inte har något avtal som säger vad som gäller avseende till exempel priset eller hur priset ska bestämmas, då gäller det du som konsument påstår. För att byggfirman ska kunna debitera något annat pris måste de alltså kunna visa ett skriftligt avtal där detta framgår. Annars gäller det du påstår angående vilket pris ni kommit överens om.